Natječaj za zapošljavanje na ESF projektu

Hrvatsko društvo inženjera geotehnike raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje na radnom mjestu DIREKTOR UREDA – 1 izvršitelj (m/ž), pola radnog vremena, na neodređeno vrijeme, kao dio ESF projekta UP.03.1.1.04.0059 Stjecanje ključnih praktičnih vještina u području inženjerstva okoliša

 

Rok prijave: 28. travnja 2020. godine

Predvidivi datum zapošljavanja: 1. svibnja 2020. godine

Način rada: fleksibilno radno vrijeme prema potrebama posla

Smještaj: nema smještaja

Naknada za prijevoz: nema naknade

Mjesto rada: Varaždin

Opis poslova:

 • Koordinacija provedbe dijelova projekta za koje je odgovoran HDIG
 • Praćenje postizanja projektnih rezultata i organiziranje projektnih aktivnosti
 • Planiranje i praćenje financijskog poslovanje projekata
 • Izrada narativnih i financijskih izvještaja projekta za ugovorna tijela
 • Suradnja s projektnim partnerima i suradnicima
 • Obavljanje drugih poslova po odluci i nalogu Predsjednika Društva.

Uvjeti za zapošljavanje:

 1. završen specijalistički diplomski stručni studij ili diplomski sveučilišni studij ili njihov ekvivalent (VSS, HKO razina 7)
 2. vozačka dozvola B kategorije
 3. radno iskustvo na sličnim poslovima 2 godine
 4. visoko razvijena jezična pismenost i komunikacijske vještine
 5. visoko razvijena digitalna pismenost i napredno poznavanje rada na računalu
 6. dobro poznavanje objave vijesti i uređenja web stranica (WordPress ili slični sustav)
 7. dobro poznavanje administriranja sustava za učenje na daljinu (Moodle ili slični sustav)
 8. dobro poznavanje upravljanja projektnim ciklusom.

Ispunjavanje uvjeta pod točkama 1. – 3. dokazuje se dokumentima koji se prilažu prijavi, a ispunjavanje ostalih točaka dokazuje se kroz razgovor s kandidatom. Ako je kandidat strani državljanin, uz prethodno navedene uvjete potrebno je i aktivno znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu.

Sukladno odredbama Pravilnika o zapošljavanju u HDIG, Prednost pri zapošljavanju u Društvu, pod jednakim uvjetima natječaja, imaju članovi Društva.

Prijava na natječaj:

Prijave se podnose putem e-maila na adresu zaključno s 28.04.2020. godine u 24:00 sata. Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Prijava se piše u slobodnoj formi i treba obuhvatiti objašnjenja za ispunjavanje svih 8 točaka Uvjeta za zapošljavanje. Uz prijavu se obavezno prilažu:

 1. životopis (Europass ili slobodni format)
 2. digitalna preslika diplome
 3. digitalna preslika vozačke dozvole
 4. dokaz o radnom iskustvu

Navedene obavezne priloge odabrani kandidat dužan je prilikom potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku. Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat može priložiti i druge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo (preslike potvrda o završenim tečajevima i radionicama, pisma preporuke i slično).

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u natječaju.

Postupak odabira kandidata:

Postupak provedbe natječaja obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti koja će se provesti putem osobnog razgovora s odabranim kandidatima. Provjeri znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo oni kandidati koji u prijavi na natječaj odgovarajuće obrazlože na koji način ispunjavaju sve zahtjeve točaka 1. – 8. Uvjeta za zapošljavanje koji su navedeni u ovom natječaju. Kandidati koji ne obrazlože način ispunjavanja uvjeta ili obrazlože samo dio uvjeta, neće biti pozvani na razgovor. Iznimno, na razgovor se mogu pozvati i kandidati koji ne ispunjavaju u potpunosti neki od zahtjeva točaka 6. – 8., ako svojim kvalitetama u prethodnim točkama pokažu da mogu uspješno i u kratkom roku kompenzirati taj nedostatak. Razgovor s odabranim kandidatima će biti održan 29. travnja 2020. godine.

Uvjeti za poništenje natječaja:

Ako nitko od prijavljenih kandidata ne bude ispunjavao tražene Uvjete zapošljavanja, kao i u slučaju da se na natječaj ne prijavi niti jedan kandidat, HDIG zadržava pravo poništenja ovog natječaja i raspisivanja novog.